Priopćenje Upravnog odbora LAG-a “Adrion” povodom najave izgradnje termoelektrane na ugljen u Pločama

Priopćenje Upravnog odbora LAG-a “Adrion” povodom najave izgradnje termoelektrane na ugljen u Pločama

Upravni odbor Lokalne akcijske grupe “Adrion” potaknut najavama izgradnje termoelektrane na ugljen u Pločama u dnevni red 7. sjednice od 04. ožujka 2014.g isto je uvrstio u raspravu.

Članovi Upravnog odbora izražavaju veliku zabrinutost za događanja u neposrednoj blizini s obzirom na planiranu lokaciju termoelektrane koja se nalazi na svega 3 kilometra zračne udaljenosti od Lokalne akcijske grupe “Adrion”

Gradnja ove termoelektrane dovodi u pitanje održivost turizma kao najvažnije gospodarske grane i pokretača razvoja naročito u priobalnom dijelu.

U pitanju je i usklađenost projekta sa horizontalnim ciljevima EU od 2014-2020. -zaštita okoliša i klima kao i sukladnost sa LEADER pristupom koji je kao i na području Lokalne akcijske grupe “Adrion” prihvaćen i u susjednoj Lokalnoj akcijskoj grupi “Neretva”. Naime, LEADER program zahtjeva pristup “bottom-up” tj. odozdo prema gore koji zahtjeva da lokalni čimbenici sudjeluju u donošenju odluka vezanih za strategiju i selekcioniranje prioriteta koji bi se trebali provesti u njihovom lokalnom području. Projekti koji slijede ovaj pristup trebaju biti dizajnirani i implementirani na način koji najbolje odgovara potrebama zajednice kojoj služe. Jedan od načina kojim se to osigurava je pozivanje lokalnih interesnih grupa da preuzmu vodstvo i da sudjeluju.

Traži se sljedeće:
-pristup informacijama o utjecaju ovog projekta na okoliš i svim ostalim informacijama vezano za isti,
-sudjelovanje u raspravama.