Slanje Zahtjeva za D/O/I elektroničkom poštom / COVID 19 obavijest

Slanje Zahtjeva za D/O/I elektroničkom poštom / COVID 19 obavijest

Sukladno uputi Službe za provedbu LEADER-a Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a vezano za mogućnosti slanja Zahtjeva za D/O/I od strane LAG-a putem elektroničke pošte u trenutnoj epidemiološkoj situaciji, a nastavno na oduke/preporuke za COVID-19 koje je donio Stožer Civilne zaštite RH i lokalni stožeri civilne zaštite, dostavljamo vam sljedeću obavijest:

LAG će slati Zahtjeve za dopunu/obrazloženje/ispravak (u daljnjem tekstu: Zahtjev za D/O/I) prema korisnicima putem elektroničke pošte uz osiguranje jasnog revizijskog traga o takvom postupku.

Zahtjevi za D/O/I šalju se na gore opisani način uslijed COVID-19, a rok za odgovor je 7 dana (sukladno propisanome u LAG Natječaju) od dana slanja Zahtjeva za D/O/I putem elektroničke pošte na e-mail adresu: info@lag-adrion.hr.