Lista ocijenjenih LAG-ova – 1. Natječaj mjera 202

Lista ocijenjenih LAG-ova – 1. Natječaj mjera 202

Na 1. natječaj za mjeru 202 u Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je pristiglo ukupno 49 prijava LAG-ova. 10 prijava nije zadovoljilo administrativnu kontrolu Agencije za plaćanja  u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a 39 prijava koje je zadovoljilo administrativnu kontrolu je upućeno na ocjenjivanje lokalne razvojne strategije.

Ocjenjivanje lokalne razvojne strategije je provedeno od strane Ocjenjivačkog odbora sukladno Pravilniku o provedbi mjere 202 (NN 24/13 i 36/13) i Poslovniku o radu Ocjenjivačkog odbora. U Tablici 1 je prikazan konačni poredak sukladno dodjeljenom broju bodova od strane Ocjenjivačkog odbora za svaki LAG, a u Tablici 2 su dodatno objašnjeni kriteriji iz članka 14. Pravilnika o provedbi mjere 202 koji uvjetuju prednost pri poretku za LAG-ove koji su imali isti broj bodova. Sukladno Listi ocijenjenih LAG-ova i iznosu sredstava za mjeru 202, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je potpisala IPARD Ugovor sa odabranim LAG-ovima i izradila Listu ugovorenih LAG-ova koja će biti objavljena i na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede.

Tablica 1 – Lista ocijenjenih LAG – ova
Tablica 2 – Lista ocijenjenih LAG – ova – poredak
Link: Lista ocijenjenih LAG-ova – 1. Natječaj mjera 202