4.957.643,59 KUNA ZA GRAD OMIŠ

4.957.643,59 KUNA ZA GRAD OMIŠ

Nakon Općine Cista Provo dana 21. rujna 2018. g. Grad Omiš dobio je pozitivnu Odluku za projekt „ZAŽELI posao na području Grada Omiša“ vrijednosti 4.957.643,59 kuna na kojem je LAG „ADRION“ jedan od partnera.

Kao institucionalni partner LAG Adrion je sudjelovao u pripremi projektne prijave te će isto nastaviti i u provedbi projektnih aktivnosti u dijelu koji se odnosi na elemente projekta: Upravljanje projektom i administracija te Promidžba i vidljivost, a na temelju Sporazuma o partnerstvu u provedbi Projekta.

Za potrebe provedbe ovog projekta LAG „ADRION“ će zaposliti jednu novu osobu-administratora projekta na puno radno vrijeme u trajanju od 30 mjeseci.

Provedba projektnih aktivnosti trajat će 30 mjeseci, a obuhvatit će dodatno obrazovanje te zapošljavanje 30žena, koje će brinuti o ukupno 120 krajnjih korisnika pružanjem usluge pomoći u kući.

Realizacija ovog projekta doprinosi osnaženju i unapređenju radnog potencijala teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva, te potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života osoba u nepovoljnom položaju na području Grada Omiša.